Witamy!

Witamy na stronie ATD-MED Lancet, gabinetu chirurgii oglnej i naczyniowej.

Gabinet powsta? w 1991 roku. Pocz?tkowo zlokalizowany by? we Wroc?awiu przy ulicy ?lewi?skiego, jednak w miar? wrastaj?cych potrzeb i konieczno?ci sprostania wymogom zosta? rozbudowany i przeniesiony. Obecnie siedziba gabinetu mie?ci si? przy ul. Bulwar Ikara 16. 

O Gabinecie

Oferujemy du?? gam? zabiegw z zakresu ambulatoryjnej chirurgii  oglnej, ??cznie z wykonywanymi badaniami histopatologicznymi wyci?tych zmian. Guzki krwawnicze (hemoroidy), b?d?ce du?y problemem dla pacjentw, leczone s? ma?oinwazyjn? metod? Barrona, polegaj?c? na za?o?eniu  gumowej przewi?zki. Naturalnie zabieg poprzedzony jest wykonaniem badania rektoskopowego.

Specjalno?? gabinetu

G?wn? specjalno?ci? gabinetu jest chirurgia naczyniowa. Prowadzone jest zachowawcze leczenie niedokrwienia narz?dw, zw?aszcza ko?czyn dolnych i mzgowia.  Przeprowadzana jest diagnostyka tych schorze?, w tym badania USG uk?adu t?tniczego. Od dwudziestu lat w gabinecie wykonywane s? zabiegi usuni?cia ?ylakw ko?czyn dolnych metod? chirurgii plastycznej, opracowanej przez chirurgw szwajcarskich, a przede wszystkim dr Muellera, pozwalaj?cej na bezpieczne i ma?o urazowe leczenie na najwy?szym poziomie. Jest to nowoczesna metoda z bardzo zredukowan? ilo?ci? nawrotw. Zabiegi wykonane tym sposobem pozwalaj? na bardzo szybk? mobilizacj? (le?enie jest wr?cz przeciwwskazane), powrt do zdrowia, normalnej aktywno?ci i pracy zawodowej. Nasze zabiegi s? przeprowadzane w aktualnych standardach ?wiatowych Towarzystw Flebologicznych, jednocze?nie s? konkurencyjne do metod tradycyjnych.

Prowadzone jest tak?e zachowawcze leczenie ?ylakw, a szczeglnie tak trudne w gojeniu owrzodzenia ?ylne podudzi, stanowi?ce jeden z wi?kszych problemw spo?ecznych i ogromn? uci??liwo?? dla pacjentw i ich rodzin.

Przez ca?y czas podnosimy poziom leczenia, bazuj?c tylko na sprawdzonych technologiach, a dzia?alno?? opiera si? wy??cznie na sprawdzonych, bezpiecznych i skutecznych metodach, zgodnych z najnowszymi  standardami i zaleceniami.
Du?e do?wiadczenie oparte jest o wieloletni? prac? i wszechstronne wykszta?cenie zdobywane poprzez uczestnictwo w wielu kongresach krajowych i zagranicznych, ??cznie z czynnym udzia?em.

Ka?da forma leczenia poprzedzona jest badaniami i konsultacjami  lekarskimi.

prof. dr hab. Andrzej T. Dorobisz

 

Najwa?niejsze informacje

ATD-MED Lancet

ul. Bulwar Ikara 16
54-130 Wroc?aw

Rejestracja telefoniczna

pon-czw od 16 do 18

pod nr tel 71 788 70 18