Prof. dr hab. Andrzej DorobiszProf. dr hab. Andrzej T. Dorobisz 

Od chwili uko?czenia studiów praca w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej /obecna nazwa od 2000 r : Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM./

1979 r. - doktorat

1996 r. - habilitacja

2008 r – tytu? profesora.

Specjalizacje: I, II stopie? specjalizacji z chirurgii ogólnej,

specjalizacja z zakresu chirurgii naczyniowej, specjalizacja z zakresu angiologii

Pracowa?em tak?e w lecznictwie otwartym w Poradniach Chirurgicznych, Poradni Chirurgii Naczyniowej.

 

Dorobek naukowy :

Mój dorobek naukowy obejmuje ??cznie 206 publikacje polskie i zagraniczne oraz dalsze 3 prace przyj?te zosta?y do druku. Redaktor 1 ksi?zki, autor rozdzia?ów w 4 wydaniach ksi??kowych ( w tym dwa w ksi??kach wydanych w Niemczech) 

12 recenzje prac doktorskich, 1 recenzja pracy habilitacyjnej

Promotor -  

5 przewodów doktorskich

Kierownik specjalizacji -

5 specjalistów I stopnia,

4 specjalistów II stopnia z chirurgii ogólnej

Obecnie w trakcie specjalizacji jest 1 rezydent,

1 specjalizuj?cy si? z chirurgii naczyniowej

Dorobek zawodowy:

1983 r. – uczestnik programu przeszczepiania nerek /obecnie czo?owy o?rodek w Polsce/

1990 r Opracowanie schematów diagnostyki i post?powania leczniczego w leczeniu niedokrwienia mózgowia.

1993 r. – pierwsze w Polsce zabiegi rewaskularyzacji ty?omózgowia ( dystalne zespolenie t?tnicy szyjnej i kr?gowej)

1995 r. - Za?o?yciel Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2001r. – Cz?onek - Za?o?yciel PolskiegoTowarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Vice-przewodnicz?cy Oddzia?u Polskiego International College of Surgeons,

2002 – 2004 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2004 – 2006 Prezes – elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2006 – 2008 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2008 – 2010 Past - prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Obecnie- od 1995 roku Prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

Organizacja:

Dziesi?ciu Mi?dzynarodowych Konferencji Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych,

Konferencji (2007) i Zjazdu Polskiego towarzystwa Chirurgów Naczyniowych (2008),

Siedmiu sesji egzaminacyjnych z zakresu chirurgii naczyniowej

 

Wspó?organizacja:

w Niemczech - sze?ciu Mi?dzynarodowych Konferencji Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej,

3 Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych,

trzech Konferencji Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, czterech Konferencji Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. 

By?em cz?onkiem Komitetów Naukowych szeregu zjazdów i konferencji 

Przewodnicz?cym sesjom naukowym na 41 zjazdach i spotkaniach za granic? Polski (Sympozjum Chirurgów Naczyniowych w Berlinie - 1993-2010, Spotkania Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych 1992-2011, Zjazd Litewskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych - K?ajpeda, Wilno 2000-2002, Zjazd Ukrai?skiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych- Lwów 2004) oraz wielu polskim.

 

Przynale?no?? do towarzystw naukowych, funkcje :

- Vice-przewodnicz?cy, cz?onek Oddzia?u Polskiego International College of Surgeons,

- sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych 2001 – 2004

- prezes elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych 2004 – 2006

- prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowy 2006 – 2008

- cz?onek Zarz?du Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

- obecnie prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

- obecnie konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej od 2009.

- cz?onek zwyczajny Wroc?awskiego Towarzystwa Naukowego

ponadto przynale?no?? do:

- International Union of Angiology,

- Towarzystwo Chirurgów Polskich,

- Pol.Tow.Transplantologiczne,

- Pol.Tow.Angiologiczne,

- Polsko-Francuskie Towarzystwo Angiologiczne

- Polskie Towarzystwo Flebologiczne

- Polsko-W?oskie Towarzystwo Flebologiczne

Jestem vice - redaktorem pisma Acta Angiologia, cz?onkiem komitetów redakcyjnych pism.

Funkcje Honorowe.

- cz?onek-korespondent Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

- cz?onek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

- cz?onek honorowy Ukrai?skiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

Z?otym Krzy?em Zas?ugi zosta?em odznaczony w roku 2002.

Sta?e naukowe. Odby?em czterokrotnie sta?e naukowe w Szwajcarii, jak równie? pi??  razy w Niemczech.

W 1981 roku przebywa?em w Basel w Klinice prowadzonej przez ?wiatowej s?awy prof. M.Allgöwera, gdzie w trakcie wielomiesi?cznego sta?u zapozna?em si? z post?pami chirurgii naczyniowej oraz z technik? przezskórnego rozszerzania t?tnic (pod kierunkiem prof. Schmidta). W 1983 roku przebywa?em w Szpitalu Kantonalnym w Bruderholtz na wielomisi?cznym stypendium AO-International. Klinik? prowadzi? prof. P. Waibel, w jej ramach dzia?a? tak?e oddzia? ortopedyczny specjalizuj?cy si? w urazach oraz chirurgii stawu kolanowego prowadzony przez doc. Müllera. Pozna?em problemy leczenia urazów wielonarz?dowych, traumatologi? ze szczególnym uwzgl?dnieniem z?ama? ko?ci d?ugich. Prof. P.Waibel jest jednym z nestorów chirurgii naczyniowej w Szwajcarii. Zapozna?em si? z nowymi technikami diagnostycznymi i operacyjnymi. W trakcie tego sta?u przebywa?em ponownie przez dwa tygodnie w Szpitalu Kantonalnym w Basel w Klinice prof. Allgöwera poznaj?c problem przeszczepów nerek. Podczas kolejnego wielomiesi?cznego pobytu w 1991 r w Inselspital Universitaets Klinik Bern zapozna?em si? z post?pami w technice rozszerzania t?tnic, zak?adania stentów. Klinik? Angiologiczn? w tym szpitalu prowadzi profesor Felix Mahler uznany, ?wiatowej s?awy autorytet w tej dziedzinie. Nast?pnie przebywa?em na sta?u w Klinice Kardiochirurgii w Bernie (Inselspital ) prowadzonej przez profesora Althausa. Uczestniczy?em w zabiegach operacyjnych oraz bra?em czynny udzia? w posiedzeniach naukowych, tak?e wyg?aszaj?c referaty. Kolejny mój sta? naukowy (1994 r) odby?em w Klinice Chirurgii Naczyniowej Szpitala Charite Universytetu im.Humboldta w Berlinie. Klinik? prowadzi? profesor Klaus Buerger. Pozna?em tam now?, interesuj?c? technik? operacji rozwarstwiaj?cych t?tniaków piersiowo-brzusznych i asystowa?em do innych zabiegów naczyniowych. Dwukrotnie odby?em sta?e u prof. Wolfganga Heppa w jego Klinikach w Berlinie oraz Hann Ponadto w 1991 r odby?em intensywny kurs chirurgii naczyniowej prowadzony w Esslingen przez prof. R.J.A.M van Dongena oraz w 2001 roku tygodniowy kurs chirurgii endowaskularnej w Campus Charite w Berlinie a nast?pnie taki sam kurs w Bad Saarow w Niemczech w roku 2004, 2006,2008, 2009.

Uczestnicz? ka?dego roku w kilkunastu zjazdach i sympozjach chirurgów ogólnych,angiologów i naczyniowych wyg?aszaj?c referaty, prowadz?c sesje naukowe – zarówno w Polsce jak i zagranic?.


Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Najwa?niejsze informacje

ATD-MED Lancet

ul. Bulwar Ikara 16
54-130 Wroc?aw

Rejestracja telefoniczna

pon-czw od 16 do 18

pod nr tel 71 788 70 18