?ylaki podudzia z zakresu ?y? mi??nia brzuchatego ?ydki.

Choroba ?ylakowi z zakresu ?y? podudzia mimo wielu lat poznania w dalszym ci?gu pozostaje nie w pe?ni rozwi?zanym a przede wszystkim poznanym zagadnieniem. Problem wi??e si? nie tylko z bardziej zawi?? diagnostyk?, wi?kszym stopniem trudno?ci leczniczych, ale tak?e ze skomplikowanym uk?adem hemodynamicznym tworzonym przez ?y?y powierzchowne i g??bokie podudzia oraz ?y?y ??cz?ce. Jeszcze do niedawna niewydolno?? w zakresie ?y?y odstrza?kowej (?o) by?a traktowana analogicznie do leczenia niewydolno?ci z dorzecza ?y?y odpiszczelowej. Ilo?? nawrotw po operacji na dorzeczu ?o, przedstawiana jest w skrajnych warto?ciach: od 1,8% do 61%. Przyczynami tak du?ej rozbie?no?ci niew?tpliwie jest niewystarczaj?ca znajomo?? bogatej anatomii i hemodynamiki uk?adu ?ylnego, nieodpowiednie rozpoznanie przedoperacyjne, nieprawid?owe post?powanie chirurgiczne oraz pooperacyjne, uczynnienie si? nowych miejsc niewydolno?ci pomi?dzy uk?adem g??bokim i powierzchownym. Uwarunkowania anatomiczne powoduj?, ?e niewydolno?? w zakresie ?o nale?y rozpatrywa? tak?e w aspekcie niewydolno?ci uk?adu g??bokiego oraz w funkcjonalnym powi?zaniu z ?y?ami mi??nia brzuchatego ?ydki (?? mb) i ?y? mi??nia p?aszczkowatego ?ydki. Fakty te budz? w dalszym ci?gu zainteresowanie wsp?czesnej flebologii.


Istnieje wiele prac systematyzuj?cych liczne warianty uj?? ?o. Najbardziej znany i zarazem najcz??ciej cytowany, sze?ciowariantowy uk?ad zako?cze? ?o zaproponowa? Mercier, Perrina Lemaslea. Spo?rd polskich badaczy Korta i Kosi?ski przedstawili bardzo rozbudowane podzia?y trzech zasadniczych typw uj?? ?o do uk?adu g??bokiego [KiK]. Szczeglne znaczenie w ich badaniach mia?o rozr?nienie pojedynczego uj?cia ?o od wsplnego pnia z ?? mb, ktre oceniali pod wzgl?dem wysoko?ci uj?cia do ?y?y podkolanowej. Same ?? mb zaliczane s? nominalnie do uk?adu ?y? g??bokich. W krtkim (4-5 cm) odcinku pozami??niowym formu?uj? dwa g?wne pnie: ?y?? przy?rodkow? i boczn?, ktre uchodz? pod k?tem ostrym osobno lub wsplnym pniem do ? pdk. Uj?cie to znajduje si? przewa?nie poni?ej zastawki ? pdk oraz poni?ej uj?cia ? o. W 1/3 przypadkw mog? tworzy? pie? z ? o wsplnie uchodz?c do ? pdk.


W badaniach sekcyjnych i obserwacjach ultrasonograficznych i flebograficznych wsplne uj?cie wyst?puje od 10 do 30% badanych lub operowanych ko?czyn. Interesuj?ce s? du?e rozbie?no?ci nie uzale?nione od wielko?ci materia?u jaki przestawiali badacze, ale w zale?no?ci od metody ktr? si? pos?ugiwali.


Kolejnym wyzwaniem pozostaje okre?lenie hemodynamicznego oddzia?ywania na siebie dwch uk?adw ?ylnych: g??bokiego i powierzchownego, z uwzgl?dnieniem dorzecza ?o i ?y? mi??nia brzuchatego i ?y? mi??nia p?aszczkowatego ?ydki. Okre?lenie tej zale?no?ci b?dzie mia?o istotne znaczenie dla zmniejszenia ilo?ci nawrotw, dla wyodr?bnienia grupy chorych o wysokim ryzyku nawrotu ?ylakw jeszcze przed przyst?pieniem do leczenia operacyjnego. W niektrych badaniach wykazano obecno?? refluksu w uk?adzie ?y? g??bokich, szczeglnie w odcinku podkolanowym, u 43% pacjentw z nawrotowymi ?ylakami. Wsp?istnienie niewydolno?ci dorzecza ?o i uk?adu ?y? g??bokich zwi?ksza liczb? powik?anego przebiegu schorzenia bez wzgl?du na charakter choroby ?ylnej, pierwotny czy wtrny. Jak dot?d nie okre?lono standardu kompleksowego leczenia operacyjnego pacjentw z chorob? ?ylakow?, u ktrych po zabiegu usuni?cia niewydolnych ?y? powierzchownych podudzia pozostaje obecny refluks w uk?adzie ?y? g??bokich. Kompresjoterapia i walwuloplastyka jako uzupe?niaj?ce metody leczenia, zarwno w pierwotnej jak i w mieszanej niewydolno?ci zastawkowej ?y? g??bokich maj? swoich zagorza?ych zwolennikw i przeciwnikw. Jednak mimo licznych klasyfikacji ka?dego pacjenta nale?y rozpatrywa? indywidualnie.

 

Najwa?niejsze informacje

ATD-MED Lancet

ul. Bulwar Ikara 16
54-130 Wroc?aw

Rejestracja telefoniczna

pon-czw od 16 do 18

pod nr tel 71 788 70 18